neljapäev, 27. oktoober 2016

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine

Enesehinnang viie palli skaalal
5 – pigem väga hästi; 4 – pigem hästi; 2 – pigem ei või vähesel määral; 1 – pigem üldse (2 ja 1 näitavad, et vajan veel koolitust).
Õppija õppimise ja loomingulisuse toetamine ning innustamine. Õpetajad kasutavad
oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning tehnoloogiat, et soodustada õpikogemusi, mis arendavad
õppijate õppimisoskusi, loomingulisust ja innovatsiooni nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes
keskkondades.


5
4

2
1
a. soodustan, toetan ja kujundan loomingulist ja innovaatilist mõtlemist ning leidlikkust;xb. kaasan õppijaid praktiliste teemade uurimisse ja reaalsete probleemide lahendamisse, kasutades digitaalseid vahendeid;xc. soodustan koostöövahendite abil õppijate refleksiooni, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse;x
d. kujundan koostöös ühist teadmusloomet, osaledes õppeprotsessis õppijate, kolleegide ja teistega nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

x

Digiajastu õpikogemuste ja hindamise kujundamine ning arendamine. Õpetajad kavandavad, arendavad ja hindavad autentseid õpikogemusi ning hindamist, kasutades ajakohaseid digitaalseid vahendeid sügava õppimise tagamiseks.


5
4

2
1
a. kujundan või kohandan õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid;

xb. arendan tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut;x
c. kohandan ja isikupärastan õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega;

x

d. pakun õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.x
Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul. Õpetajad demonstreerivad teadmisi,
oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile nii digitaalses kui ka
laiemas ühiskonnas.


5
4

2
1
a. demonstreerin vilumust tehnoloogiliste süsteemide kasutamisel ja olemasoleva teadmuse ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele;


x


b. teen õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonna-liikmetega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid;xc. edastan efektiivselt asjakohast informatsiooni ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele, kasutades digiajastu erinevaid meediume ja formaate;xd. kujundan ja soodustan uurimistegevuse ning õppimise toetamiseks tänapäevaste ja tulevaste digitaalsete vahendite efektiivset kasutamist, et leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erinevaid infoallikaid.xDigitaalseks kodanikuks olemise toetamine ja vastutus. Õpetajad mõistavad arenevas
digitaalses kultuuris regionaalseid ja globaalseid ühiskondlikke kitsaskohti ja vastutust ning
käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.


5
4

2
1
a. soovitan, kujundan ja õpetan digitaalse informatsiooni ja tehnoloogia ohutut, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist;

xb. pööran tähelepanu õppijate erinevatele vajadustele, kasutades õppijakeskseid strateegiaid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digitaalsetele vahenditele;

x

c. toetan ja kujundan tehnoloogia ja informatsiooni kasutamisega seotud digitaalset etiketti ja vastutustundlikku sotsiaalset koostoimet;xd. arendan ja kujundan digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest.x
Tööalasesse arengusse ja eestvedamisse panustamine. Õpetajad parendavad pidevalt
kutseoskusi, osalevad elukestvas õppes ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas
digitaalsete vahendite kasutamise eestvedajad.


5
4

2
1
a. osalen õppijate õppimise parendamiseks kohalikes ja üleilmsetes õpikogukondades eesmärgiga uurida tehnoloogia loomingulise rakendamise võimalusi;
x
b. demonstreerin eestvedamisvõimet, näidates tehnoloogia kõikjale ulatuvust, osaledes mitmepoolses otsustusprotsessis ja kogukonna kujundamises ning arendades teiste eestvedamis- ja tehnoloogiaoskusi;

x

c. hindan ja reflekteerin regulaarselt ajakohaseid uuringuid ja professionaalset praktikat selleks, et kasutada õppijate õppimise toetamiseks olemasolevaid ning uusi digitaalseid
vahendeid;
x
d. panustan õpetaja kutse, oma kooli ja kogukonna efektiivsusse, elujõulisusse ja enesearengusse.

xSain aru,et peaksin
* leidma võimalusi, et pakkuda õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.
pakkuma õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.

Tahaksin teada, mida tähendab pädevus

* "arendan ja kujundan digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest."


HITSA Tulevikuõpetaja koolitusmoodulite teemadega tutvumise järel tundub mulle, et tuleks läbida kõik moodulid alustades1. moodulist.

Tiina digitaalne arengumapp

Mina, Tiina, alustan oma digiarengumapi koostamist.
Olen Lümanda Põhikooli matemaatikaõpetaja alates 1990. aastast.